Osomabhizinisi abancane baseMariannhill abaziphilisa ngokudayisa imisebenzi yezandla zabo.

BAYADLONDLOBALA osomabhizinisi abancane baseMariannhill, entshonalanga yeTheku abaziphilisa ngokudayisa imisebenzi yabo yezandla okubalwa kuyo ubuhlalu, izingubo zokugqoka kanye nezimpahla zasendlini ezahlukene.
Labo somabhizinisi abancane kodwa abakhulile ngokweminyaka basebenza ngokubambisana njengoba beyiqoqo elilumbanise imbokodo namadoda akule ndawo. Sebebonke bangu-15.
Omunye wabo onentshisekelo enkulu yalo msebenzi nguNkk Thandanani Ndlovu (44) oveze ukuthi leli qoqo labo balisungule eminyakeni emihlanu eyedlule.
Ngokusho kuka Ndlovu, ngesikhathi bewuqala lo msebenzi kwakunzima kodwa ukubekezelelana, ukusebenza ngokuzikhandla kanye nokufuna ukunqoba ngaso sonke isikhathi yizona zinto ezabenza bama noma kunzima.
Uthe likhulu isasasa ezindaweni eziningi ikakhulukazi zakhona eMarinnhill ngemikhiqizo yabo kanti namakhasimende abo asemaniningi njengoba kukhona namanye angaphandle kwaseMariannhill.
“Uma sesiqedile ukuthunga asihlali phansi siyadayisa. Abantu abaningi bayathenga impela, bachazwa yindlela esisuke sithunge ngayo,” kubeka uNkk Ndlovu ngaphambi kokwengeza ngokuthi kubukeka sekuntwela ezansi ngomsebenzi wabo kodwa ke uthe basembhidlangweni wokuthi umsebenzi wabo bakwazi ukuwusabalalisa nakwenzinye izindawo ikakhulukazi ezingaphandle kwesifundazwe iKwaZulu-Natal.
UNkk Zondiwe Khumalo (56), naye oyingxenye yalabo somabhizinisi uthe okuyikhona abakuhlosile ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wabo abawenzayo uyaqhakaza kakhulu eminyakeni embalwa ezayo. Lokho uthe kuzokwenzeka kalula inqobo nje uma kuzoqhubeka ukusebenzisana okuhle kanye nokwethembana phakathi kwabo bebonke.
Ngokusho kuka Nkk Zamaswazi Nxumalo, naye olilunga lalomsebenzi, bazoqinisekisa ukuthi ulwazi lwabo olunzulu baludlulisela kubantwana babo, ikakhulukazi labo abakhombisa ukuba nothando lalo msebenzi waphetha ngokuthi “zibanjwa zisemaphuphu.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here