UNhlakanipho Ngidi ngesikhathi amukela umklomelo we Youth in Business emcimbini wama Life Changers Awards

Ngaphezulu kokuba inyanga yamaciko, inyanga ka Mandulo iphinde ithathwe njenge nyanga yezokuvakasha eNingizimu Afrika. Ukuqhuba umkhankaso wezokuvakasha kanye namaciko, umcimbi odlala indima enkulu ekufukuleni amaciko kanye nezokuvakasha KwaDukuza ama-Life Changers Awards aphinde aqoqa abantu bakuzona zonke izinkalo mhla zili-22 ku Mandulo 2018.

Lomcimbi obeku ngowe sine kulonyaka kuhloswe ngawo ukuchoma olwegwalagwala labo abenza kahle emikhakheni eyahlukene endimeni yomculo, ubuholi bomphakathi, amabhizinisi kanye namaqhawe adlala indima ekufukuleni imiphakathi.

Kulonyaka, lomcimbi usetshenziswe ukubungaza amaqhawe uGeneral Justice Gizenga kanye no Chief Albert Luthuli abadlala indima enkulu ukulwela inkululeko kuleli ngezikhathi zobandlululo. Lamaqhawe ahlonishwe ngezindondo ze Lifetime Achievement.

UNomfundo Mhlongo ngesikhathi amukela umklomelo we Youth in Business emcimbini wama Life Changers Awards

Phakathi kwe minxa obekuklonyeliswa kuyona abantu kuyo bekukhona nomunxa we ‘Youth in Business’ lapho bekuklonyeliswa khona abantu abasha abenza kahle kwezama bhizinisi.

Abakhale bemuka nezindondo kube ngu Nomfundo Mhlongo kanye no Nhlakanipho Ngidi.

Umsunguli nomqondisi wama Life Changers Awards, uMnu. Phathabakhe Shezi uveze ukuthi inhloso enkulu ngalomcimbi ukugqugquzela abantu abenza kahle emphakathini ukuthi baqhubeke nomsebenzi omuhle.

“Inhloso enkulu ukuthi abantu abaqhubeke nokufukulana. Lena indlela esizama ngayo ukubabonisa ukuthi umsebenzi wabo omuhle siyawubona futhi abaqhubeke nokuwenza. Iningi labantu abenzela umphakathi izinto ezinhle basuke bezenza kusuka ekujuleni kwezinhliziyo zabo futhi bengabhekile inzuzo” kubeka uShezi ngaphambi kokwengeza ngokuthi kusemqoka ukugcina usiko lokusizana emphakathini.

Khonamanjalo, phakathi kwabanye abahlomule ngezindondo kulomcimbi singabala abaculi baka maskandi uKhuzani Mpungose no Khangelani Mhlongo.

UShezi uphethe ngokubonga bonke abantu ababe ingxenye yokwenza lomcimbi ube impumelelo.

“Kube umcimbi omuhle kakhulu, sibonga kubona bonke abaxhasi kanye nabantu abaphumile ngobuningi babo ukuze lomcimbi ube impumelelo”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here