UNksz. Lungi Dube ongusomabhizinisi osamncane kodwa ohlose ukucathulisa abanye.

Usembhidlangweni wokufukula osomabhizinisi abasafufusa owesifazane ongusomabhizinisi osamncane kodwa osedlondlobele kwezamabhizinisi.

Loyo ngu Nkz. Lungi Dube ngokuzalwa ongowakwaNdengezi, entshonalanga yeTheku. UNkz Dube kuyimanje unenkampani, i-Think Fresh Consultant egxile kakhulu ekufukuleni amaciko asafufusa endimeni yomculo.

Ukudlondlobala kwenkampani yakhe, uthi yikhona kanye osekumphonsele inselelo yokuthi angabi ngugombela kwesakhe, ancintshane ngolwazi kodwa kunalokho aludlusile nakwabanye lolu lwazi analo lwezamabhizinisi. Ukuchaze njengento ewumgogodla wokuphumelela kwabo bonke osomabhizinisi ukucobelelana ngolwazi.

Lo wesifazane uthe usethathe isinqumo sokuthi aqale uchungechunge lwezigcawu, inhlosongqangi yazo ukuhlanganisa abantu abasha abanesifiso sokungena kwezamabhizinisi.

Lezi zigcawu uthe zizobonakala zisabalala ezindaweni ezahlukene ikakhulukazi emalokishini. Uveze ukuthi kulo mbhidlango wakhe wesekwe kakhulu uMasipala weTheku kanye nabanye osomabhizinisi abehlukene. “Kuyisifiso sami esikhulu kunazo zonke ukubona abantu abasha bephumelela kukhona konke okuhle abasuke bezifisela khona. Angiphathi ke uma kuya ngokuthi bafisa ukungena emabhizinisini, ngiye ngithande ukuthi nami kube khona engibalekelela ngakho kulokho.”

Eqhubeka echaza uthe kulula kakhulu ukuba omunye umuntu aphumelele uma ezothola ithuba lokuthi aboniswe ngomunye umuntu, ikakhulukazi loyo oseyihambile leyo ndlela. Ugcizelele kakhulu ukuthi naye kwamsiza kakhulu ukusondelana nabanye osomabhizinisi asebehambe ibanga elide kule ndima yezamabhizinisi.

“Angifuni ukuqamba amanga ukungena ebhizinisini akuyona into elula, kudinga umuntu ozimiselelayo kakhulu futhi owuthandayo kakhulu nomsebenzi wakhe. Okukhulu kunakho konke kumele uzifundise nokuthi ufune ulwazi oluzokukhulisa nakwabanye abantu,” kuchaza uDube.

Lezi zigcawu zokucobelelana ngolwazi ziyaqhubeka ezindaweni ezahlukene kwazise ngaphambi kokuba kusongwe unyaka owedlule bese zivele ziqalile. Phakathi kwezinye zezindawo azihambelile, singabala indawo ya KwaMashu enyakatho yeTheku, yiseMlazi eningizimu yeTheku, KwaNdengezi kanye nase Mandeni oGwini olusenyakatho ye sifundazwe i-KwaZulu Natal.

Echaza ngokusabalala kwalezi zigcawu, uthe yingoba abantu abasha abanentshisekelo yokungena kwezamabhizinisi batholakala kusona sonke isifundazwe iKwaZulu-Natal ngaleyo ndlela lolu hlelo lwakhe abekho oluzobakhipha inyumbazane, ezeseka ngokuthi luzobanakala emalokishini, emadolobheni nasemaphandleni imbala.

Okunye athe kuzohluka ngalezi zigcawu kulo nyaka wukuthi luzobonakala lungena shi nasezikoleni kanye nasezikhungweni zemfundo ephakame.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here