Uhlelo lwama tender

Isingeniso

Kulowo ohlinzeka ngomsebenzi okanye izidingo, uhlelo lwama tender lusho ukuthola umsebenzi omusha wesikhashana okanye owesikhathi eside.

Enkampanini edinga ukuthenga okanye ukuhlinzeka ngomsebenzi, uhlelo lwe tender uhlelo oluhle ukumema, ukucubungula kanye nokunikezela nge nkontileka

Uhlelo lwama tender luyaye ludinge lokhu okulandelayo:

 • Ngubani onegunya lokufaka isicelo se tender
 • Ngesani isicelo esifakwayo?
 • Imiphi imigomo okumele ilandelwe ngokwalokhu okulandelayo:

 

 • I-Product
 • Inani
 • Izinhlelo zokwenza umsebenzi
 • Isikhathi senkontileka
 • Ubulunga benkampani
 • Amandla ezezimali
 • Imigomo ne mibandela

Luyini uhlelo lwama tender

Uhlelo lwama tender kulapho izimboni ezifana nezika hulumeni nezinkampani ezinkulu ziveza ukuthi zifuna izidingo thizeni mase zicela ukuba abantu bafake izicelo zokuhlinzeka lezozidingo.

Iyini i-tender

I-tender isicelo esifakwa inkampani ngenhloso yokuhlinzeka izidingo ezisuke zidingwa inkampani thizeni. Isicelo se tender sijwayele ukufakwa ngemuva kokuba kube nesikhangiso ngokudingakala kwezidingo lowo ofaka isicelo anazo. Uma seku sayindwe izivumelwano ze tender, lowo ofake isicelo kumele enze njengoba kuvunyelenwe ukubalekela ukuba nezinkinga zezomthetho.

I-tender kuba ngevulelekile okanye evalekile.

I-tender evalekile ileyo lapho abafaka izicelo zokwenza umsebenzi kusuke beceliwe ukuba benzenjalo okanye evuleleke kwabakhethekileyo kuphela. I0-tender evulelekile ileyo lapho uwonke wonke angafaka khona isicelo sokwenza umsebenzi okanye ukuhlinzeka ngezidingo.

Uma inkampani isikhethiwe, kumle ilandele loluhlelo, idlule nakulezi zigaba:

 • Tender design
 • Tender publication
 • Initial evaluation
 • Short-listing
 • Final selection
 • Contractual agreement

Kusemqoka ukuqonda zonke lezizigaba uma uphendula esikhangisweni se tender, kwazise ukuqonda kancono kwandisa amathuba okunqoba kwakho.

Kusemqoka kakhulu ukukhumbula ukuthi abantu abenza i-tender document ibona laba abakhetha usonkontileka ozowina i-tender.

Ngamanye amazwi, abantu abenza ama tender documents, balindele lokhu kuwe:

 • Ukuthi uphendule yonke imibuzo ngokuzimise futhi nangendlela elula ukuyiqonda
 • Ukuthi ufake onke amaphepha adingekayo ngendlela abawafuna ngayo.
 • Ukuthi izimpendulo zakho zibe ngendlela ezoba lula kubona uma befunda
 • Abafuni ukubona sengathi ufaka imininingwane engesilona iqiniso ngenhloso yokuba lutha.

Tshengisa ukuqonda ubudlelwano phakathi kwama costs, revenue kanye ne profit ukuze uwine i-tender.

Izindlela zokuhlonza ofake isicelo esingaphumelela ziqala ngokufakwa kwemibandela ebizwa ngama ‘killer criteria’ lena imibandela okuthi uma ungayilandelanga isicelo sakho sikhahlelwe ngazo zombili izinyawo. Lokhu kwenzelwa ukunciphisa umsebenzi kulabo abacubungula izicelo.

ENingizimu Afrika ama ‘killer criteria’ ambandakanya lokhu:

 • Black Economic Empowerment
 • Acceptance of a Legal Term & Conditions
 • Certain technical aspects of the client’s requirements which are considered non-negotiable requirements

Kusemqoka ukuthi isicelo sakho sihambisane ngqo nama ‘killer criteria’ amaningi kakhulu ukuze kuzogcina kusale sona etafuleni.

Uma usudlulile kuma Killer Criteria, uyabe usufakwa ohlwini okungasetshenzwa nalo, uma usungene kuloluhlu kulapho umsebenzi wangempela uqala khona. Wena neqembu lakho osebenzisana nalo sekumele niveze amava enu ukulwisana nenkinga okusuke kubhekenwe nayo okanye izindlela enizokwenza ngazo lomsebenz eniwufakele isicelo

Maningi amathuba okuba nibizwe ukuzoveza amaqophelo kanye nendlela yokwenza umsebenzi ngendlela esikhathini esizayo. Ningaphinde nibizwe futhi ukuzohlonza ukuthi indlela yenu yokwenza iyafana yini naleyo yalowo osuke efuna abazokwenza umsebenzi okanye bahlinzeke ngezidingo. Empeleni, ukuhlonza abantu abalungele ukwenza umsebenzi kwenziwa ngabantu abanamava ekwenzeni lowo msebenzi. Kwesinye isikhathi kutholakala umcwaningi mabhuku ozohlola zonke izinto. Kwesinye isikhathi uyabizelwa ukuzocelwa ukuba wehlise isamba semali osuke uyifuna ngokwenza umsebenzi.

Kuzomele wazi ukuthi abahlonza abantu abalungele ukuhlinzeka ngomsebenze bazoba nesandla sensimbi, inhloso yabo ukwazi kancono nge bhizinisi lakho ngokushesha. Uma uzohlinzeka ngento ejwayelekile ubungako bemali oyifunayo ikhona okungakuweza ngolubanzi. Ngaphandle kwalokho, okunye okusemqoka iqophelo lento ohlinzeka ngayo. Izinkampani uma zikhangisa nge tender zisuke zazi kahle kamhlophe ukuthi imalini okumele ziyichithe kulowo msebenzi. Khumbula ama Profit – Revenue – Costs.

Ngokwakho, inani lento oyidayisayo likukhombisa umnotho kodwa ngokwe client lakho inani likhombisa ukulahlekelwa imali. Ayikho inkampani engakuphoqa ukuba uthathe imali ongayifuni kodwa ukuba madolo nzima ukugudluka enanini olifunayo kungaholela ekutheni ulahlekelwe umsebenzi osuke uwugaqele.

Ngakho ke, ngokwe client yakho umehluko usenanini lakho maliqhathaniswa nelabanye. Bazokwenza ngakho konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi uyalehlisa.

I-Total Cost of Ownership kanye nama Life Costs ngamanye ama temu avame ukuvela uma kukhulunywa ngama tender. Ngokomthetho asho into eyodwa. Uma i-client lithenga okufanayo kulokhu okufunekayo wena mase uthatha isinqumo sokulidayisela ngaphambi kokuthumela isicelo se tender.

Gcwalisa mase uyathumela itender

Nazi izindlela zokugcwalisa nokuthumela amaphepha e tender;

 • Isikhathi – Zinike isikhathi esaneme sokuhlela nokugcwalisa amaphepha akho
 • Qinisekisa ukuthi amaphepha akho aphelele onke
 • Yazi ngaphambi kwesikhathi lapho kumele uwathumelele khona
 • Amaphepha ama tender athunyelelwa enjengoba, hhayi ngama email okanye nge fax.
 • Onke amakhasi kumele asayindwe
 • Qinisekisa ukuthi onke amaphepha okumele abe ngaphakathi alungile ngesikhathi (Khumbula, amaphepha entela athatha cishe iviki ukubuya kwabaka SARS)

Thola ulwazi olufanele nezindlela ezintsha zokuthola ulwazi ngama tender.Njengomuntu ohlinzeka usizo, isigaba sokuqala sokuthola inkontileka enomsoco  ukufaka isicelo se tender yento okwaziyo ngampela ukuyenza okanye ukunikezela ngezinsiza kuyona.

Ukuzama ukuthola umsebenzi omusha kuyitoho elikhathazayo ku somabhizinisi. Kodwa ke, asikho isidingo sokukhathazeka. Izinkampani ezidinga usizo ziyafuna ukuba izikhangiso zazo zama tender zifinyelele ebantwini. Ngakho ke, izikhangiso ungazithola emaphephandabeni, amabhuku, ama emails kanye nase maposini.

 

Cishe zonke izinkampani ezinkulu analo ikhasi le website elimelene nokukhangisa ama tender. Uma kukhona I tender oyifunayo kulelo khasi, amathuba maningi okuthi kuthiwe download amaphepha kufaka isicelo atholakala khona kulelo khasi belu. Uma kungenjalo, bayayifaka imininingwane yomuntu ongaxhumana naye ukuze uthole lawo maphepha,

Kwesinye isikhathi ukuze ufake isicelo kudingeka uthamele isigcawu esenziwe ileyo nkampani ngomsebenzi ewudingayo or kanye uthumele incwadi yokubazisa ngesifiso sakho sokubenzela umsebenzi.

 

Cubungula ama phepha aqondane nalokho okufakela isicelo

 

Kuyinto elula ukusindwa ngumthamo wama tender okumele uwafakele izicelo, kodwa emaqinisweni ambalwa nje okusuke elungele wena ne bhizinisi lakho. Kuzokumoshela isikhathi ukuphendula lelo na lelo tender elifika etafuleni lakho. Ama tender amakulu adinga isikhathi eside ukuwa lungiselela nokuwa gcwalisa.

Njengayo yonke imizamo yokuhwebelana, ukhiye ulele ekuhlonzeni imakethe yakho kanye nzinto wena okwazi ukuzenza. Kusemqoka ukubheka amathuba okuyithola I tender ngaphambi kokumosha isikhathi esiningi kuyo. Empeleni izinkampani eziningi zinemigomo emningi ngokubheka ukuthi basi fake noma cha isicelo se tender esuke ikhangisiwe. Ezinye izinkampani ziba nemihlangano ukubheka ukuthi bazifake yini izicelo zemisebenzi thizeni noma cha. Lokhu bakwenza ngokubheka izinto abazihlinzekayo kanye nolwazi abanalo njenge nkampani emkhakheni thizeni.

Ukubheka ukuthi isicelo usifake noma cha kukunciphisela izindleko kuphinde kukusize ukuthi ungafaki umfutho omningi entweni engeke ikuzalele zithelo. Kudingeka ulwazi olunzulu lwalokhu, isibonelo, ukubheka ukuthi ungenza imali okanye ungalahlekelwa inzuzo ngokuzama ukufaka isicelo sokwenza umsebenzi.

Ngokuso bala nje, izinkampani zizodinga ukubona amandla akho ezezimali ngaphambi kokukuthemba ngomsebenzi ukuze kubonakale ukuthi ungakwazi yini ukuwumela.  Ukuhluleka ukwenza lokhu kungadala ukulahlekelwa umsebenzi kulabo ababhekelele ukucubungula amabhuku.

Njengomuntu ohlinzeka ngomsebenzi, nawe kungenzeka ulahlekelwe imali. Izinto okumele uzibeke eqhulwini njengo somabhizinisi ukuthi uzoyenza yini inzuzo. Lokhu ke kumbandakanya ukuthi uhlolisise  izinto eziningi wenze ne ‘Research and Development’, lokho kubheka kakhulu imiholo yabasebenzi, indlela yokwakha, izindlela zokuzikhangisa kanye nokunye okuningi. Uma usukhipha imali ofisa ukuwenza ngayo umsebenzi kusemqoka ukubheka ukuthi imali wena ohlose ukuyenza uma usuphothuliwe. Kunezinto zangaphakathi enkampanini yakho okumele uzibhekelele, lezi zinto zingathikameza indlela onquma ngayo inani lokwenza umsebenzi okanye zishaye inzuzo ongayenza ngomsebenzi ozobe uwenza.

Uma usisithathile isinqumo ngenani olidingayo, kudingeka ukuba ubheke lokhu okulandelayo:

After deciding your final selling price, you need to consider how the client will want to pay and what the impact would be on your organization. Some options include:

 • Izokhokhwa kanye iyisizumbulu
 • Izokhokhwa kancane kancane
 • Okanye nizoba nesivumelwano sokubolekiselana

Ngokujwayelekile, uzobe uhlinzeka izinsiza ezisuka emazweni angaphandle okanye ozithenge ngemali yakwa manye amazwe. Uma kunjalo kumele uqaphele ukuthi amandla omnotho awefani. Lokho ke kwaziwa njengama ‘external factors’ kanti ayingozi kakhulu.

Kunenani okumele ulibeke lokuthi awudluli kulona ngokulahlekelwa imali, lelinani laziwa njenge ‘Breakeven point’. Kwezinye izikhathi izinkampani ziyakwamukela ukulahlekelwa inqobo nje uma zizothola ama client amasha. Kodwa ke lokho kuyingozi kwazise ibhizinisi limelele ukwenza inzuzo. Okokuqala ungenza isicelo sokwenza umsebenzi esingakwenzela inzuzo enkulu ukuze uma kukhalazwa uzokwazi ukwehla uze ufike kulena obuvele uyifuna. Khubula, abantu abasuke bedinga usizo bahlakaniphile ngalendlela nawe ohlakaniphe ngayo. Okwesibili, uma kuboniswana ngokwezezimali kusemqoka ukwazi ukuthi iliphi inani ongehli ngaphansi kwalo noma ngabe sekwenzenjani. Lokho kuyakusiza ukuthi ungabi ngu vuma zonke.

Ukuqonda izinto ongasoze wagudluka kuzona uma uhlinzeka umsebenzi kusemqoka kakhulu. Uma unikeza ngemibandela yezezimali nakhu okumele ukwazi, uma uhlinzeka ngezinto eziphathekayo kungenzeka ulahlekelwe inzuzo, uma ubanikeza intuba yokukhetha emananini amaningi nalapho futhi kusengenzeka ulahlekelwe.

Kubalulekile ukuba namaphepha achaza kabanzi ngenani odayisa ngalo, nazozonke izinhlaka eziphathelene nezezimali ebhizinisini lakho. Lokhu kuzokunikeza ukuthula uma sekuvela imibuzo efana nalena ethi ‘singenza njani uma..’

Ngaphambi kokuphendula isicelo se tender, kusemqoka ukuthola umuntu ozokucubungelela sona. Abheke ukuthi ngabe ukufake konke yini okudingakalayo.

Kuhle ukuhlukanisa izigaba ze tender ngokwabantu abazosebenza ingxenye ethize yesicelo mase ubeka umuntu oyedwa obizwa nge ‘Accounts Manager’ okunguyena ozohlanganisa yonke imibono kuphunywe ne tender eyodwa engu ngqo. Kodwa ke amanye amandla engabekwa ekomidini lezezimali kanye nalelo elibhekelela ukwenziwa komsebenzi ngqo.

Ikomidi lokwenza umsebenzi libhekane ngqo nokuphendula ingxenye yokwenziwa komsebenzi esicelweni se tender. Ekugcineni ngu wena usomaqhuzu ozoba namandla okugcina ngci ekuthenini leso sicelo se tender siyahamba no cha.

 

Ikomidi lezezimali libhekelela ukubona amandla enkampani kwezezimali. Kumele bavume ukuthi ngabe izimali zikhona na zokwenza lowo msebenzi thizeni. Ibona abakwazi nokubona ukuthi ikhona yini inzuzo engenziwa uma isicelo sokwenza umsebenzi siphumelela.

Bonisana nabakunikeza izinsiza uphinde uphenye kabanzi ngezindlela ezintsha zokwenza umsebenzi owenzayo khona uzohlale uyinyama kwabakudingayo.

Ukunqoba itender kungaphezulu kokuphendula imibuzo ebuziwe nokuhambisa amaphepha akho ngesikhathi, kuthatha ubuhlakani, iphupho kanye nokuqonda okudingakalayo kuwe.

Ezikhathini eziningi, indlela ophendula ngayo kumele bayibone njenge sisombululo. Lokho kungadinga ukuhlanganisa abantu abaningi ozosebenzisana nabo. Kudingeka ubhekane nezingqinamba ngisho ezezimali. Konke lokhu futhi kuhlukile ngamuntu ngamunye osebenzisana naye. Umsebenzi wakho ukuhlanganisa, wenze kwenzeke ngendlela ofisa ngayo.

Ngomuntu ngamunye ozomsebenzisa kulesi sisombululo sakho, ubunzima buya qonga, ikakhulukazi uma kudingeka inkampani yaphesheya kwezilwandle. Lokhu kudinga ube namava okuxoxisana nabantu.

Ekuzameni ukuhlolisisa ukuthi imalini okumele uyifake esicelweni sakho nakhu okumele ukubheke,

 • Ukuthi labo oqophisana nabo benzani? Babiza malini? Imalini abangase bayifune ngalomsebenzi?
 • Ngabe unamava kangakanani lowo ofake iskhangiso sokufuna ama tender endimeni yakhe?

Ukuthola ulwazi kusemqoka kakhulu kodwa ukufaka isicelo okuyisona sona yikhona okungakunqumela ukuthi uyayinqoba noma cha le tender. Kudingeka ufunde indima okuyona kanye nendima iclient yakho ekuyo. Ukuwina I tender kumele ungene emqondweni wlowo ofake isikhangiso sokufuna abazofaka izicelo zama tender.

 

Okokwengeza nje, kuzodingeka ube nolwazi olujulile lwezi makethe, kudingeka uhlale ngasosonke isikhathi usesimweni sokwazi. Kungabibikho okukweqa ngaphezulu ungazi ukuthi kwenzakalani kumele wazi bonke abantu endimeni yakho, uphinde uzazi wena amandla akho kanye nalapho oli klume khona. Uma ama client engakuthembi ngabe engawenza yini umsebenzi nawe na? uma ama client ekuthemba azokuthanda nawo

Izinto ezisemqoka okumele uzenze kuwina I tender.

Mhla zingama-27 ku May 2003, uJohn Timperly, umbhali we Winning Work, wanikeza lolulwazi olulandelayo ngokuhluka kwakho kwabanye abantu nokunqoba itender. Unikeza ulwazi olunzulu ekhasini lakhe le website www.winningwork.com

Ukuzama ukuqhamka nezizathu ezizwakalayo zokuthi kungani kumele kukhethwe wen ne nkampani yakho iyona ndlela yokunqoba. Uma uhluleka ukuveza kucace bha ukuthi kungani kumele kukhethwe, ulindele ukuthi iclient yona ikubone kanjani njengomuntu ongawenza umsebenzi? Kungani ungaqali ngokubheka ukuthi yini eyenza wena nebhizinisi lakho nihluke kwamanye.

Ukudlulisela kanjan ukwazi kwakho na? sicabanga ukuthi usebenzisa kakhulu konke okuhle ngawe mase ukufaka phansi esicelweni sakho se tender. Kunomehluko phakathi kobunjalo bento kanye nendlela esicabanga ngayo.

Ake sibheke ezinye zezindlela zokunqoba itender:

Kunolwazi oluningi ongalusebenzisa ukuthola igxathu ngaphambili kwalabo ofake nabo izicelo.

Noma ngabe abantu ofaka kubo isicelo abanalo ulwazi olunzulu, kodwa sesinokubona ompetha bezimboni bemangaza abantu abaningi ngolwazi nangokuqonda kwabo umkhakha abakuwona ngokubheka ama client abanawo okanye abake baba nawo. Nazi izinhlaka eziyisi Hlanu zokubheka kabanzi ngesikhathi esifushane.

 

Umbuzo onzima: Ngabe konke lokhu uyakwenza na?

 • Ukubheka ireport yonyaka kanye namabhuku ezezimali. Lokhu kuzokunika ulwazi oluningi ngenkampani ofakela kuyona isicelo se tender.
 • Bheka ikhasi labo le website kanye noshicilelo lwabo ukuthola olunye ulwazi olunzulu ngenkampani yabo. Imfihlo yokuwina
 • Vundulula okubhalwe ngenkampani ozofaka kuyona isicelo emaphephandabeni kanye nemibono eshiwoyo ngalenkampani.
 • Bheka awakho ama records ukubheka ubudlelwano ongaba nakho ne nkampani ofaka kuyona isicelo. Kunokwenzeka ukuthi kukhona lapho enihlobene khona nokuyinto ongayisebenzisa ukuveza ukuthi nihamba endleleni eyodwa. Lokhu kungaba into esemqoka kakhulu.
 • Thola ulwazi lwangaphakathi ngendima, lokhu kukunikeza ulwazi olunzulu ngokumele ukwenze ukuphumelela. Uma ungenalo ulwazi olwanele, funda amabhuku akhuluma ngqo ngalendima. Lokhu kusemqoka ukuthola ulwazi ngezinto ezenzekayo ngaphakathi embonini kanye nolwazi lwezinto eziseke zenzeka ongazisebenzisa ukuveza ulwazi onalo.

Ukunqoba i-tender #2: Bonakala njengo cabanga kakhulu

Akekho umuntu oqotho emsebenzini wakhe ofisa ukubonakala njengomuntu ongenawo amava kwakwenzayo. Abaqotho bazibuza ukuthi ‘Lokhu engikuhlinzekayo kungena kanjani enkampanini engifuna ukuyinikeza khona?’ yenza njengoba benza

Bheka kusuka phezulu kuya phansi

Hlolisisa Amandla akho, ilapho obuthaka khona, amathuba kanye nezithiyo (SWOT Analysis) abanye abasemkhakheni okuwo ababhekana nawo. Bheka ibhizinisi ngeso lokhozi ukuze ubone ubunjalo balo mase ukhuluma ngento onolwazi olunzulu ngayo.

Khanda isithombe sakho

Manje ke bheka okuhlinzekayo, nokubekwa nguwena etafuleni ubheke ukuthi kuyahambisana yini nokufunwa iclient ngokuqaphela lokhu okulandelayo:

 • I-product/ nalapho edingeka khona
 • Amandla onawo okukwenza okanye okudingakalayo ukuze ukwenze
 • Ubuchwepheshe ozokudinga okanye isipiliyoni

Ukunqoba i-tender #3: Hlakanipha ukudlula abanye

Ukucubungula kwakho izimbangi zakho kuncike kakhulu ekubhekeni ama tender applications abake bawenza ngaphambilini, ubheke izinto abazibalula njengalezo abahle kuzo, ababuthaka kuzo njalo njalo. Lokho kuzokwenza ukwazi ukubona ukuthi ikuphi lapho okumele ukhuphule khona amasokisi futhi kukunike igxathu elingaphambili kunalelo lezimbangi zakho.

ZAMA LOKHU

Cubungulisisa kabanzi Amandla nobuthaka bezimbangi zakho

Iluphi ulwazi namakhono abanawo?

Iziphi izinto abazihlinzekayo, ulwazi Kanye namacebo abanawo?

Ikuphi abangenakho?

Imiphi imigudu abahamba ngayo?

Bheka inkambo yabo uhlolisise ubudlelwano babo nabanye bakwamanye amazwe njengakwi ‘Nous’ ka Sherlock Holmes. Phatha izinkinga ezinjalo ngokucophelela, uma kukhona abanqaba nakho hlehla kahle ngaphandle kwempi. Uma uzophokopheka ekufuneni kwakho ulwazi noma kunqatshwa nalo kuzokwenza ungathembakali futhi ubukeke njengomuntu oyisilwi.

Ukunqoba iTender #4: ibakhona uma bekudinga

Hlolisisa umuntu ngamunye lokho abacabanga ukuthi kusemqoka kubona kumele kube semqoka nakuwe. Bheka lokhu okulandelayo:

 • Yini ebagcina bengalele ebusuku?
 • Iziphi izingqinamba ababhekana nazo? sector face?
 • Ingabaphucula kanjani?
 • Ngingasiza kanjani?

Umbuzo onzima: uyayazi impendulo? Uma ungayazi maningi amathuba okuthi awulwenzanga ucwaningo olwanele.

Ukunqoba itender #5: Bazi msalofu

Bonke abathengi bakho banezinto ezihlukile abazithandayo, Kanye nezindlela abafisa kuxhunywane ngazo. Ukukhuluma kwakho nabo kumele kuvundulule izinto ezinhlanu ezifana nalezi ezilandelayo:

Zama lokhu;

 • Yini umuntu ngamunye azama ukuyizuza
 • Ngingabasiza kanjani ukufinyelela lapho? (ngokwebhizinisi nangokwabo eceleni)
 • Badinga imigudu enjani?
 • Basebenzisana kanjani nabantu abanabo njengamanje?

Ukubhekana nocabanga ukuthi kuyizingqinamba ezinkulu isiqalo sofuna ukukuzuza. Okumele ukwenze manje ukuhlela imihlangano yokuhlola ukuthi Labantu othi uzosebenzisana nabo bayibona bona ngempela yini obadingayo.

Ukunqoba iTender #6: khombisa ukuthi osebenzisana nabo bayawazi umsebenzi wabo

Iclient lakho lizobhekana neqembu osulihlanganisile ukwenza umsebenzi walo ukubheka ukuthi ngabe nisebenzisana ngendlela efanele yini. Ukuhlanganisa abantu ngabanye ubenze iqembu elihlaba hlosile akusiwona umsebenzi olula neze. Kodwa kusemqoka ukuthi lowo omenzela umsebenzi azi ukuthi nikulungele ukusebenza, akekho umuntu ofuna ukusebenzelwa ngabantu abangawenzi kahle umsebenzi. Okusemqoka kuwena njengamanjeukubonisa ubuqotho, ukukhalipha Kanye namava eqembu lakho

Ukunqoba itender #7: Zibuze lokhu futhi: Kungani kumele kukhethwe mina?

Kusemqoka ukuzigcina ungaphambili kwalabo oqophelisana nabo ngoba uma uke walahlwa isinqumo labo abazongena ngaphambi kwakho nabo benza ngakho konke okusemandleni ukuthi bengaphunyukwa iqatha emlonyeni. Kumele ubonise ukuhluka kwakho Kanye namava oza nawo etafuleni.

Ukunqoba itender #8 – Yenza umhlangano ube seqophelweni eliphezulu

Indlela oziveza ngayo emihlanganweni nowethula ngayo izinhlelo zakho yenza kube lula ukuhlonza ukuthi ungumuntu olungile yini ukuthi kusetshenziswane naye. Ukuveza amava akho kakhulu lapho ninengxoxo khona kwenza ukuthi kubonakale ngampela ukuthi nguwena umuntu okulungele ngempela ukuthwala umsebenzi ofake isicelo sokuwenza. Ukuzimisela ngampela emihlanganweni kukunikeza igama elihle kakhulu

Abanqoba ama tender basebenzisa lokhu okulandelayo:

Babhala izinto ezixoxiwe emihlanganweni ngenhloso yokuzilungisa nokuziphucula. Baphendula ngokushesha ezikhalazweni nakokushiwo basheshe bakulungise. Babheka amathuba amasha ngasosonke isikhathi lapho besemihlanganweni khona. Bafunda kakhulu ngobudlelwano babo nezinye izinkampani.

Ukunqoba itender #9 – Hlanganisa amakhanda amabili

Lokhu kusho ukuthi hlala phansi neqembu lakho uzwe imibono eyahlukene kubantu abahlukene ukuze uzokwazi ukuthola nolwazi obungenalo okanye enye indlela yokwenza lokhu obufisa ukukwenza. Kodwa okusemqoka ukuqinisekisa ukuthi izigcawu zokucobelelana ngalolu lwazi ziba ngezihlaba hlosile kakhulu ngokubheka lokhu okulandelayo:

Okuqukethwe ezethulweni zakho (Presentation)

Indlela okwazi ukumbandakanya ngakhona abantu abasemqoka

Amava akho okuvula izigcawu zokucobelelana ngolwazi

Ukukhanga kwakho nabantu abayingxenye yesigcawu sokucobelelana ngolwazi 9lokhu ukuthola ngokuzwa uvo lwabantu ebenenza izethulo kubona)

Izethulo ezingekho ezingeni zingakhinyabeza amathuba akho okunqoba itender. Badudule ngawo wonke Amandla onawo.

Ukunqoba iTender #10: Badwebele isithombe seminyaka emibili besebenzisana nawe ukuthi izimpilo zabo zingashintsha kanjani

Bafake ohambeni ngokomqondo ubabonise indlela izinto ezizohamba kahle ngakhona uma besebenzisana nawe, ubabeke esithombeni ngezinto eningazizuza ndawonye ngokuphendula umbuzo othi ikuphi okuletha etafuleni? Yini ehlukile ozobengezela yona? Bengabhekana kanjani nendima abakuyo ngendlela ehlukikile?

Ukunqoba iTender #11 – Banxenxe ngobufakazi

Bakhombise ukuthi useke wasiza abanye abanezinkinga bona ababhekene nazo njengamanje. Yiba isisombululo sezinkinga zabo bezibone bengeke baluthola ndawo olunye usizo ngaphandle kwalolo oza nalo wena. Khetha abantu owasebenzisana kahle nabo ubenze ofakazi bakho ukuze uma bebafonela bezokhuluma okuhle kodwa ngawe.

Ukunqoba iTender #12 – Bahlobanise nezimbangi zabo ezinkulu

Ukubaqhathanisa nezimbangi zabo ezinkulu kungadweba isithombe sokuthi uyayaz into oyenzayo. Bheka ukuthi yini eyenziwa izimbangi zabo kabi okanye kancono kunabo. Dweba isithombe sokuthi uzimisele ngokubenza ukuthi benze kancono okanye bahlale beseqhulwini kontanga yabo.

Ukunqoba iTender #13 – Yenza bakulwele

Ukuvunywa nokuchaza iclient yakho iyona into esemqoka nengashaya kakhulu izimbangi zakho. Yakha isithombe sokwethembeka, nokuthembeka kwabantu osebenzisana nabo. Lokhu kungaphinde kukuvulele amathuba amaningi kakhulu okuthi usebenzisane ne client lakho ngokuzayo. Kodwa qikelela ukwenza lokhu okuthathu okulandelayo

 • Babuze ukuthi bazimisele yini ukukujaja ngendlela owenze ngayo
 • Qinisekisa ukuthi bajabule ngawe nangezinto ozenzayo
 • Batshele kabanzi ngezinto ofisa ukuthi bazazi ngawe (Ngale kwalokho bazozicingela bona izinto abafuna ukuzazi)

 

Ukunqoba iTender #14 –   ‘Ubofika uzosibona uma unethuba’

Ukuletha ama client ehhovisi lakho indlela elula ukuqinisekisa ukuthi uyabanqoba kwazise uzokwazi ukubheka izinto onazo khona ongafisa bezazi nocabanga ukuthi zingakusiza ukunqoba izinhliziyo zabo

Indawo ohlanganela khona ne client iletha isthombe sokuthi unamava kangakanani futhi ikunikeza nethuba lokubazisa kulabo abasemqoka enkampanini yakho ongafisa ukuthi babazi. Khombisa ukukuthakasela ukuba nabo ukuze nabo bezokujabulela ukuba nawe. Ungasabi ukubatatamisa ubahlanganise nabaphathi abakhulu okanye labo abayiziphathimandla ezingaphezulu kwezakho. Qinisekisa ukuthi uma befika wenza ngakho konke okusemandleni ukuthi uhambo lwabo bengaluboni njengento ebachithela isikhathi.

Ukunqoba iTender #15 – Kunuka njengani lapha?

Ngaphezulu kwezingxoxo ezisemqoka ongaba nazo nama client enye into esemqoka ukubheka abantu abavakashela izindlu zenu, kumele bebone ukuthi abantu abanivakashelayo ngabantu abasemqoka kakhulu kunabo okanye abasezingeni lenu ukuze nabo bezobona ukuthi nisebenza ngampela. Kumele bebone ezithombeni ezisemahhovisi okanye ezindongeni ukuthi abantu abanivakashelayo ngabantu abasemqoka kakhulu ukuze nabo bezokubona ukubaluleka kokusebenzisana nani.

Ukuthengeka – badayisele inqubekela phambili nokukhuphuka izitebhisi

Into abangasoze bakuvezela yona ukuthi abantu abafaka izicelo zokusebenzisana nenkampani ibona abasiza ukuthi bebhale izikhangiso.

Iqiniso lokudayisa likanje, abantu bathenga kubantu ababathandayo nalabo ababathembayo. Ngakhoke konke kumele kube seshashalazini. Kahle kahle ama tender aqinisekisa ukwazana kancono.

Ukuze ube ingxenye yenkampani thizeni ofisa ukusebenzisana nayo kudingeka ube umuntu oyisisombululo sezinkinga abanazo. Ngokujwayelekile, abantu basebenzisana nezinkampani ezizohlinzeka amava abangenawo okanye abazosombulula izinkinga ababhekene nazo. Uma wenze kanjalo ungathuki uma kunqoba wena itender ngoba ubhekene nabanye ongqondongqondo futhi bama tender abazibhekile nabo ngawo abagabe ngenani nangamava ongenawo.

Isigaba esilandelayo ukufaka konke okuhle ngawe, okuhlinzekayo Kanye nemisebenzi oyenzayo. Njengamanje uzoqala ukunqoba okungena mkhawulo kodwa labo abangaphezulu kwakho ngokwamaqophelo nabo abamile bayaqhubeka nokunqoba ngendlela yabo nabo.

Uma usuqala ukusebenza ngokuzikhandla imisebenzi izobe isizizela yona ama client azoqala ekhulume ngawe ngokuthi nguwena umuntu owaziyo umsebenzi wakhe futhi abangakujabulela ukusebenzisana naye.

ISIPHETHO

khumbula ukuthi ngaphambi kokuthumela isicelo se tender kumele ufundisise imigOMO nemibandela ngokucophelela. Akumele ubone sekudlule isikhathi ukuthi wathumelela isicelo sokwenza into ongeke ukwazi ukuyenza. Ngoba maningi amathuba okulahlekelwa inkontileka mase kuphoqa ukuthi ukhokhe izindleko.

FUNDISISA KAHLE YONKE INTO UQINISEKISISE UKUTHI KONKE OKUQUKETHWE

SIKUFISELA INHLAHLA

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here